Program : Octกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การพัฒนาการะบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดย  PBL  : Problem Based  leaning กลุ่มโรงเรียน โครงการ BKIND
หลักสูตร 4 วัน (20 – 23 ตุลาคม 2558) ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (คณะครู  ผู้บริหาร และ มรภ.นครราชสีมา จำนวน 60 คน)
วัน
08.30-10.15

10.30-12.00

13.00-15.15

15.30-17.00
18.00-20.30
20/10/
58
วิถีและแนวคิดลำปลายมาศพัฒนา
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคิดใหม่  (กรณีโรงเรียนนอกกะลา)
- การพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา
- การพัฒนาปัญญาภายนอกโดย  PBL
(ครูใหญ่ ครูต๋อย)
- MOU โครงการ (มรภ.นครราชสีมา ครูอ้อนจัดเตรียมโต๊ะ สถานที่)

กระบวนการสร้างการเรียนรู้โดยกระบวนการ  PBL  :  Problem Based Leaning
- LPMP นำเสนอ PBL
หน่วยที่ทำผ่านมา : (ป.6 ครูฟ้า และ ป.3 ครูเหมี่ยว)
- คำถามอยากรู้ที่เกี่ยวกับ PBL
- เลือกหน่วยและออกแบบหน่วย (ชื่อหน่วย เป้าหมาย ภูมิหลัง Mind Mapping เนื้อหา)
(ครูต๋อย ครูภร ครูแป้ง ครูณี ครูยิ้ม ครูแดง)

- Check in  การเริ่มต้นกิจกรรมที่มีความหมาย
- เครื่องมือใหม่ (เครื่องมือคิด)
- ทักษะการฝึกผู้เรียนสร้างผังความคิดโดย   Mind mapping
(ครูต๋อย  ครูภร)


การออกแบบการเรียนรู้ PBL :  Problem Based Leaning
- วิเคราะห์เชื่อมโยงหน่วยการเรียนกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ
- การทำปฏิทิน
- S&L
(ครูต๋อย ครูภร ครูแป้ง ครูณี ครูยิ้ม ครูแดง)
แรงบันดาลใจแด่ครูผู้มีวุฒิภาวะ
-ดูหนัง /สารคดี
(ครอ้อน)

21/10/
58
การสร้างปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้  PBL  โดย จิตศึกษา
- การสร้างคุณค่าและปลูกฝังจริยธรรมผ่านนิทานและเรื่องเล่า
- การฝึกสมาธิเพื่อกำกับความเพียร  และการกำกับสติเพื่อการรู้ตัวโดย  Yoga
- การสร้างบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ  การผ่อนคลายแบบลึกโดย  Body scan
(ครูต๋อย  ครูภร)

ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน
- Concept เป้าหมาย
- การสร้างคุณค่าและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์
- ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา
- S&L
(ครูต๋อย  ครูภร)

การออกแบบการเรียนรู้ PBL :  Problem Based Leaning
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ PBL
(ครูต๋อย ครูภร ครูแป้ง ครูณี ครูยิ้ม ครูแดง)

การออกแบบการเรียนรู้ PBL :  Problem Based Leaning
- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ PBL
(ครูต๋อย ครูภร ครูแป้ง ครูณี ครูยิ้ม ครูแดง)

- การเขียนแผนลง BLOG Online
(ครูอ้อน)
ภาระงาน
- ไล่เลียงการทำหน่วย และทำเอกสารให้ครบ
22/10/
58
แยกฐาน จิตศึกษา  (3 กลุ่ม)
1.โยคะ และ Body scan (ครูแดง ครูป้อม)
2. กำกับสติ จินตนาการ (ครูผึ้ง ครูสังข์)
3. กิจกรรมสะท้อนตนเอง (ครูดอกไม้ ครูเส็ง) 
4. ดนตรี (ครูยุ้ย ครูฟ้า)
- AAR จิตศึกษา (ครูภร)

 ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน
- Body Scan
(ครูต๋อย  ครูภร)PLC สร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- Concept PLC (ครูใหญ่)
- สร้างวิถีโรงเรียน (ครูต๋อย  ครูภร)
Mindset
ครูอ้อน
23/10/
58
 การออกแบบการเรียนรู้และสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
- S&L
- ถามตอบ
(ครูต๋อย  ครูภร)

PLC สร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แผนในการพัฒนาโรงเรียน (จะเริ่มอย่างไร เดินต่ออย่างไร)
- การติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา (ครูภร และ มรภ.นครราชสีมา)เดินทางกลับ

หมายเหตุ  :  กิจกรรมปรับได้ตามความเหมาะสม


กำหนดการกิจกรรม โครงการโรงเรียนต้นแบบ (BKIND) 2558-59
กลุ่ม จ.นครราชสีมา

กิจกรรม
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ออกเยี่ยมพร้อมเก็บข้อมูล
16-20


Lesson study 1

1-4

ทำหน่วยใหม่


4-7
Lesson study 222-26Conference
หลังปิดเรียน
ตารางอบรม Main Course โรงเรียน BKIND ปี 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
วัน
เวลา
06.00 .
07.00 -08:00 .
08:30 -09:00.
09:00 -10:00.
10:00 -10:20.
10.20 -
12.00.
12.00 -13.00.
13.00 -13.30.
13.30 -
15.00.
15.00 -15.20.
15.20-17.00.
17.00-18.00.
18.00-21.00.
ก่อนอบรม
28 มี.ค.
ถึง LPMP
เข้าที่พัก (ครูอ้อน ชี้แจงแนวปฏิบัติ)
-  กิจกรรมสัมพันธ์รู้จักกัน
BAR (Mindset)
Awake
- Concept By Facilitator  (ครูณี, ครูยิ้ม, ครูภร, ครูต๋อย, ครูอ้อน )
รับประทานอาหารเย็น
-  กิจกรรมสัมพันธ์รู้จักกัน
BAR (Mindset)
Awake
วันที่หนึ่ง
29 มี.ค.
-
รับประทานอาหารเช้า
จิตศึกษา
- อนุบาล ครูภร
 - ชช.
1 ครูต๋อย
- ชช.
2 ครูณี
- มัธยม  ครูยิ้ม

-โหมดรู้
-Mindset
เบรกเช้า
- AAR
- Round Table
ถามคำถาม
- ตอบคำถาม

รับประทานอาหารกลางวัน
Body scan  ครูต๋อย,ครูภร,ครูยิ้มและครูณี
- Check in
เก็บเด็ก
-กระบวนการ PBL (ครูต๋อย)
- แบ่งกลุ่มตามชั้น
(พี่เลี้ยงครูLPMP )
เบรกบ่าย
- กระบวนการ PBL (ครูต๋อย)
- แบ่งกลุ่มตามชั้น
(พี่เลี้ยงครู LPMP )
PBL1,2
(กลุ่มย่อย)
วันที่สอง
30 มี.ค.
-
จิตศึกษา ในชั้น
- AAR
PBL1,2
(กลุ่มย่อย)

PBL1,2
(กลุ่มย่อย)
- Check in
เก็บเด็ก
- PBL 1,2
(กลุ่มย่อย)
PBL 1,2 (กลุ่มย่อย)
พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์
* ฝึก PLC ผู้บริหาร
PBL 1,2 (กลุ่มย่อย)
พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์
วันที่สาม
31 มี.ค.
เดินเช้า
- โยคะ
- กิจกรรมในวัยเด็ก
(แบ่ง 2 ห้อง ครูต๋อย,ครูภร)
เบรกเช้า
- กระบวนการ
จิตศึกษา
(สร้างชุมชน, จิตวิทยาเชิงบวก) ส่วนตัวกิจกรรมทำวันที่สี่
รับประทานอาหารกลางวัน
- Check in
เก็บเด็ก
- ฝึกโหมดรู้, Deep  listening 
- ความเป็นครู
เบรกบ่าย
PLC
รับประทานอาหารเย็น
PBL 1,2
พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์
วันที่สี่
1 เม.ย.
เดินเช้า

- กลุ่มเดิมเวียนจิตศึกษา
- ออกแบบแผนจิตศึกษา

- ข้อตกลงและแนวปฏิบัติ (ครู นักเรียนและผู้ปกครอง)
- Time line (วิถีโรงเรียน)
- แผนสัมพันธภาพใหม่

- ฝึก Body scan
- นำเสนอหน่วย  PBL1,2
Clear  Upload

Clear  Upload

วันที่ห้า
2 เม.ย.
-
กลุ่มเดิมเวียน
จิตศึกษา
- คณิต
(ครูกลอย)
- ไทย
(ครูภร)
- กำหนดวัน เวลา Site visit
- Big AAR
เดินทางกลับ


หมายเหตุ  กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น