วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อเปิดภาคเรียน 2560
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อเปิดภาคเรียน 2560  การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา 


การใช้นวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) 
การใช้นวัตกรรม PLC 

วิถีโรงเรียน 

การชี้แจงและ PLC ร่วมกับผู้ปกครอง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น