วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงนาม MOU โครงการ BKIND ปี 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5
และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-10.00 น.

**************************************

       บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่อังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5 และโรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนา ที่จะร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะในระยะเวลา 4 ปี จำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้ง 4 ฝ่าย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้

       1. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

       1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ
       1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญา ทั้งปัญญาภายนอกโดยใช้การบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning : PBL และให้เกิดปัญญาภายในโดยใช้จิตศึกษา
       1.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
       1.4 เพื่อร่วมผลิตครูตามสมรรถนะครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

       2. ขอบเขตของความร่วมมือ
       ปฏิรูปการศึกษาของชาติ พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความเสมอภาค ทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 4) โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนวัดกุดพิมาน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

--------------------------------------------------------------------

       1. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนจิตศึกษา ทำหน้าที่อบรมครูทุกคนในโรงเรียน ให้สามารถใช้นวัตกรรม PBL PLC จิตศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ และภาษาไทย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะทำ Lesson study ที่โรงเรียนออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ทำคลิปวิดีโอการสอนของครูและให้การส่งเสริมเรื่องระบบ Internet 

       2. ออออกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำหน้าที่วิจัยพัฒนากระบวนการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการบริหารหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะและใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

       3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5 ให้การสนับสนุนโรงเรียน อำนวยความสะดวกและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและโรงเรียน

       4. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้าน หนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนวัดกุดพิมาน ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ ผู้เรียนเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข สร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ ออกแบบตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรม PBL จิตศึกษา BBLและเป็นโรงเรียนผลิตครูที่เน้นสมรรถนะใช้โรงเรียนเป็นฐาน

       3. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้มีกำหนด 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นต้นไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์ จะให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้สิ้นสุดลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

       4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและวิธีการเช่นเดียวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น