วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การอบรม Main Course 5 วัน จิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนเครือข่าย BKIND ปี 2การอบรม Main Course 5 วัน จิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนเครือข่าย BKIND 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2560         ตามที่โครงการโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) ได้ค้นหาโรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถะครู ประกอบด้วย นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (Professional Learning Community) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 2. โรงเรียนบ้านหนองสาย 3. โรงเรียนบ้านโนนตาวิทย์ 4. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6. โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 7. โรงเรียนวัดกุดพิมาน 8. โรงเรียนบ้านโกรกลึก (ครูใหม่) และ 9. โรงเรียนชุมชนดอนไพล (ครูใหม่)รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
         การถอดบทเรียนจากการอบรม 5 วัน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ทั้ง จิตศึกษา PBL และ PLC ได้ร่วมกิจกรรมจิตศึกษา เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกชั้น จำนวน 2 ควอเตอร์ สำหรับปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการฝึกนำวง PLC โดย AAR แบบ Dialogue Discussion ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่าทีของครูผู้สอนส่วนมาก สามารถเรียนรู้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งต้องติดตามผลการใช้นวัตกรรมโดยการเยี่ยมโรงเรียน (Site Visit) และติดตามสร้างกำลังใจ (Empowerment) ต่อไป  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น