วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนเครือข่าย BKIND เข้าร่วมศึกษาดูงาน Open Eyes ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย BKIND เข้าร่วมศึกษาดูงาน Open Eyes 
วันที่ 12 และ 30 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 


       หลังจากการกำหนดเป้าหมายของโครงการ BKIND ให้ค้นหาโรงเรียนเครือข่ายแห่งใหม่จำนวน 6 โรงเรียน ใน จ. นครราชสีมา เพื่อเดินตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) โดยสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน (Open Eyes) จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2560 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 4 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 57 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา และโรงเรียนวัดกุดพิมาน รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน อีกทั้งยังมีโรงเรียนเครือข่ายโครงการ BKIND ปี 1 จำนวน 3 โรงเรียน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา และเพื่อปรับกรอบคิด แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสนใจในนวัตกรรมที่ใช้ เนื่องจากเห็นผลชัดเจน ทำให้นักเรียนมีปัญญาภายในและภายนอก อีกทั้งครูยังได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีโรงเรียนที่ตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสาย และโรงเรียนวัดกุดพิมาน รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายต่อไป คือ การเก็บข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและการอบรมเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพร้อมกับสร้างวิถีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน


ภาพบรรยากาศ Open Eyes ครั้งที่ 1


ภาพบรรยากาศ Open Eyes ครั้งที่ 2 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น