วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย BKIND ร่วมเรียนรู้การเป็นผู้นำที่แท้จริง True Leader 8True Leader 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย BKIND 
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560
       ตามที่โครงการเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) ได้ส่ง นายการุณ ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก จ. นครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร True Leader รุ่นที่ 8 เพื่อสร้างผู้นำที่แท้จริงให้แก่ผู้บริหารและครูแกนนำ ในการพัฒนากรอบคิดการศึกษาแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560
       ผอ.การุณได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จากการอบรม ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยถอดบทเรียนจากการอบรม 5 วันได้ ดังนี้
       การได้สังเกตการเข้าไปทำงานร่วมกันของครูและนักเรียน เห็นการให้เกียรติ การเคารพซึ่งกันและกัน รับรู้ตัวตนของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ผู้นำไม่ใช่ผู้ออกคำสั่งจากส่วนหัวโดยไม่แยแสผู้ตาม แต่ต้องทำความเข้าใจคนจากพื้นหลังมนุษย์ที่แตกต่างกัน ได้แนวทางการจัดการตัวเองกับครูอื่นให้ไปถึงเป้าหมายของงาน สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ คือ

       1. ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องทำตัวให้เล็กลง โดยสร้างสัมพันธภาพเชิงราบกับครู ทำให้เกิดการร่วมวงสนทนาโดยไม่ครอบงำเพื่อน จากนั้นนำสู่เครื่องมือคิดและ Dialogue Discussion ต่อไป
       2. สร้างแรงบันดาลใจให้ครู โดยเครื่องมือ catalyst หรือเร่งปฏิกิริยาให้ครูได้ใคร่ครวญก่อนเข้าสู่เนื้อหา ครูจะเข้าถึงการทำงานด้วยความผ่อนคลาย ส่งผลต่อการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น