วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

BKIND ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของโครงการงอกนอกกะลา จ.ศรีสะเกษ


โรงเรียนเครือข่าย BKIND เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ (โครงการงอกนอกกะลา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 


       โครงการ BKIND ได้รับมอบหมายให้เชิญผู้บริหารและครู โรงเรียนเครือข่าย BKIND จ.นครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 10 คน โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 10 คน และโรงเรียนชุมชนดอนไพล 4 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างพลังครูและผู้บริหารของโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ (Model School) และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ PLN (Professional Learning Network) ของโรงเรียนต้นแบบสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
       ภาคเช้า ผู้ร่วมงานรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ" ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบต่างๆ ในโรงเรียนให้มีมาตรฐาน ต่อด้วยเวทีสนทนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษา ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนต้นแบบ (NNK Model School) มีผู้แทนภาคการศึกษา อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
ภาคบ่าย คุณครูจากโรงเรียนเครือข่าย BKIND ทั้ง 3 โรงเรียน ได้แยกย้ายเข้าห้องปฏิบัติการ (Workshop) ที่แบ่งเป็น 14 ห้อง มีเนื้อหากิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การสาธิตการใช้นวัตกรรม PBL จิตศึกษา PLC ในทุกระดับชั้น ฯลฯ คุณครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างราบรื่น และร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูต่างโรงเรียน หลังจากจบกิจกรรม โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จะร่วมพูดคุยในวง PLC ถึงการนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้จริงในโรงเรียนของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น