วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อเปิดภาคเรียน 2560
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมื่อเปิดภาคเรียน 2560  การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา 


การใช้นวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) 
การใช้นวัตกรรม PLC 

วิถีโรงเรียน 

การชี้แจงและ PLC ร่วมกับผู้ปกครอง 


ลงนาม MOU โครงการ BKIND ปี 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5
และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-10.00 น.

**************************************

       บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่อังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5 และโรงเรียน ลำปลายมาศพัฒนา ที่จะร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะในระยะเวลา 4 ปี จำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้ง 4 ฝ่าย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้

       1. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

       1.1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ
       1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญา ทั้งปัญญาภายนอกโดยใช้การบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning : PBL และให้เกิดปัญญาภายในโดยใช้จิตศึกษา
       1.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC
       1.4 เพื่อร่วมผลิตครูตามสมรรถนะครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

       2. ขอบเขตของความร่วมมือ
       ปฏิรูปการศึกษาของชาติ พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความเสมอภาค ทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 4) โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนวัดกุดพิมาน ได้ทำข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

--------------------------------------------------------------------

       1. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนจิตศึกษา ทำหน้าที่อบรมครูทุกคนในโรงเรียน ให้สามารถใช้นวัตกรรม PBL PLC จิตศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ และภาษาไทย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะทำ Lesson study ที่โรงเรียนออกแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ทำคลิปวิดีโอการสอนของครูและให้การส่งเสริมเรื่องระบบ Internet 

       2. ออออกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทำหน้าที่วิจัยพัฒนากระบวนการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการบริหารหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะและใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ

       3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และ เขต 5 ให้การสนับสนุนโรงเรียน อำนวยความสะดวกและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและโรงเรียน

       4. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้าน หนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนวัดกุดพิมาน ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ ผู้เรียนเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข สร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ ออกแบบตารางเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรม PBL จิตศึกษา BBLและเป็นโรงเรียนผลิตครูที่เน้นสมรรถนะใช้โรงเรียนเป็นฐาน

       3. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้มีกำหนด 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นต้นไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์ จะให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้สิ้นสุดลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

       4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและวิธีการเช่นเดียวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้


การอบรม Main Course 5 วัน จิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนเครือข่าย BKIND ปี 2การอบรม Main Course 5 วัน จิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนเครือข่าย BKIND 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2560         ตามที่โครงการโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) ได้ค้นหาโรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถะครู ประกอบด้วย นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (Professional Learning Community) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 2. โรงเรียนบ้านหนองสาย 3. โรงเรียนบ้านโนนตาวิทย์ 4. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6. โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 7. โรงเรียนวัดกุดพิมาน 8. โรงเรียนบ้านโกรกลึก (ครูใหม่) และ 9. โรงเรียนชุมชนดอนไพล (ครูใหม่)รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
         การถอดบทเรียนจากการอบรม 5 วัน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ทั้ง จิตศึกษา PBL และ PLC ได้ร่วมกิจกรรมจิตศึกษา เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกชั้น จำนวน 2 ควอเตอร์ สำหรับปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการฝึกนำวง PLC โดย AAR แบบ Dialogue Discussion ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่าทีของครูผู้สอนส่วนมาก สามารถเรียนรู้การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งต้องติดตามผลการใช้นวัตกรรมโดยการเยี่ยมโรงเรียน (Site Visit) และติดตามสร้างกำลังใจ (Empowerment) ต่อไป  
เก็บข้อมูลพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND ปี 2)


เก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND ปี 2) 
จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เป้าหมาย
       1. เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสำหรับวิเคราะห์บริบทในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา
       2. เพื่อสร้างติดตามให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BKIND ปี 1 และ ปี 2
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BKIND ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2 มีดังนี้

1. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง อ.เมือง เขต 1
2. โรงเรียนบ้านหนองสาย อ.ห้วยแถลง เขต 2
3. โรงเรียนโนนตาวิทย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เขต 2
4. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ อ.ด่านขุนทด เขต 5
5. โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อ.ด่านขุนทด เขต 5
6. โรงเรียนวัดกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด เขต 5
7. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อ.เทพารักษ์ เขต 5
8. โรงเรียนบ้านโกรกลึก (เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย BKIND ร่วมเรียนรู้การเป็นผู้นำที่แท้จริง True Leader 8True Leader 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย BKIND 
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560
       ตามที่โครงการเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) ได้ส่ง นายการุณ ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก จ. นครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร True Leader รุ่นที่ 8 เพื่อสร้างผู้นำที่แท้จริงให้แก่ผู้บริหารและครูแกนนำ ในการพัฒนากรอบคิดการศึกษาแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560
       ผอ.การุณได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จากการอบรม ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยถอดบทเรียนจากการอบรม 5 วันได้ ดังนี้
       การได้สังเกตการเข้าไปทำงานร่วมกันของครูและนักเรียน เห็นการให้เกียรติ การเคารพซึ่งกันและกัน รับรู้ตัวตนของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ผู้นำไม่ใช่ผู้ออกคำสั่งจากส่วนหัวโดยไม่แยแสผู้ตาม แต่ต้องทำความเข้าใจคนจากพื้นหลังมนุษย์ที่แตกต่างกัน ได้แนวทางการจัดการตัวเองกับครูอื่นให้ไปถึงเป้าหมายของงาน สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ คือ

       1. ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องทำตัวให้เล็กลง โดยสร้างสัมพันธภาพเชิงราบกับครู ทำให้เกิดการร่วมวงสนทนาโดยไม่ครอบงำเพื่อน จากนั้นนำสู่เครื่องมือคิดและ Dialogue Discussion ต่อไป
       2. สร้างแรงบันดาลใจให้ครู โดยเครื่องมือ catalyst หรือเร่งปฏิกิริยาให้ครูได้ใคร่ครวญก่อนเข้าสู่เนื้อหา ครูจะเข้าถึงการทำงานด้วยความผ่อนคลาย ส่งผลต่อการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
โรงเรียนเครือข่าย BKIND เข้าร่วมศึกษาดูงาน Open Eyes ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย BKIND เข้าร่วมศึกษาดูงาน Open Eyes 
วันที่ 12 และ 30 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 


       หลังจากการกำหนดเป้าหมายของโครงการ BKIND ให้ค้นหาโรงเรียนเครือข่ายแห่งใหม่จำนวน 6 โรงเรียน ใน จ. นครราชสีมา เพื่อเดินตามแนวทางโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND) โดยสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน (Open Eyes) จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2560 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 4 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว (สหรัฐพิบูลประชาสรร) รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 57 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสาย โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา และโรงเรียนวัดกุดพิมาน รวมผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน อีกทั้งยังมีโรงเรียนเครือข่ายโครงการ BKIND ปี 1 จำนวน 3 โรงเรียน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วย

       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา และเพื่อปรับกรอบคิด แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสนใจในนวัตกรรมที่ใช้ เนื่องจากเห็นผลชัดเจน ทำให้นักเรียนมีปัญญาภายในและภายนอก อีกทั้งครูยังได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้มีโรงเรียนที่ตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนโนนตาวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสาย และโรงเรียนวัดกุดพิมาน รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายต่อไป คือ การเก็บข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและการอบรมเพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพร้อมกับสร้างวิถีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน


ภาพบรรยากาศ Open Eyes ครั้งที่ 1


ภาพบรรยากาศ Open Eyes ครั้งที่ 2