วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

BKIND 2015 : เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ

BKIND 2015 : เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญา ทั้งปัญญาภายนอกโดยใช้การบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning : PBL และให้เกิดปัญญาภายในโดยใช้จิตศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรเรียน รู้วิชาชีพ Professional Learning Community : PLC และร่วมผลิตครูตามสมรรถนะครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

BKIND 2015 : เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญา ทั้งปั...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 20 ตุลาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น